Ons servicenummer:

+49 2845 2950-0

Wij kijken uit naar uw bericht!

Contactformulier

Inloggen bij de InduShop:

Aanmelden
 • 5€ Vroegbestelkorting
 • Gratis levering vanaf 250€
 • Technisch advies

Privacybeleid van Indunorm Hydraulik GmbH

De bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Daarom voeren wij onze internetactiviteiten uitsluitend uit in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door externe dienstverleners worden nageleefd.

1. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

Het doel van gegevensbescherming en ook ons doel als Indunorm Hydraulik GmbH is om de omgang met persoonlijke gegevens zo te organiseren dat de persoonlijke rechten van het individu worden beschermd.

Om de verwezenlijking van dit doel te garanderen, zijn entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonlijke gegevens verplicht om te voldoen aan de bepalingen van de EU-wetgeving (General Data Protection Regulation (GDPR)) en nationale wetten inzake gegevensbescherming.

Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt als dit is toegestaan door de GDPR of een andere wet. De fundamentele beginselen van de GDPR zijn

 • Rechtmatigheid van verwerking, verwerking te goeder trouw, transparantie
 • doelbinding
 • gegevensminimalisatie
 • Nauwkeurigheid van de gegevensverwerking
 • Begrippen opslagbeperking en wissen
 • Integriteit en vertrouwelijkheid

Verantwoordelijk gedrag bij de omgang met persoonlijke gegevens, maar ook het risicobewuste gebruik van IT-systemen en -toepassingen zijn verdere centrale doelstellingen van Indunorm Hydraulik GmbH.

Informatieverplichtingen van de voor de verwerking verantwoordelijke en rechten van de betrokkene

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Indunorm Hydraulik GmbH

Oderstraße 3

47506 Neukirchen-Vluyn

Telefoon: +49 (0) 28 45 / 29 50 - 0
E-mail: info@indunorm.de

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op privacy@indunorm.de.

Doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens

Indunorm Hydraulik GmbH is gespecialiseerd in hogedrukverbindingstechniek.

Het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonlijke gegevens gebeurt om dit bedrijfsdoel of ondersteunende secundaire doelen, zoals klantenadvies, te bereiken.

Betrokken groepen van personen en gerelateerde gegevens of gegevenscategorieën

De betrokken groepen personen zijn:

 • Huidige werknemers
 • Voormalige werknemers
 • Sollicitanten
 • Geïnteresseerde partijen
 • Klanten
 • Leveranciers
 • Dienstverleners
 • Andere zakelijke partners.

De relevante gegevens omvatten alle persoonlijke gegevens die nodig zijn om het betreffende doel te bereiken. De specifieke gegevens van de betrokkenen die worden verwerkt, worden hieronder in detail toegelicht.

Wettelijke basis

De verwerking van persoonlijke gegevens is alleen rechtmatig als dit is toegestaan door de wet, d.w.z. als er een wettelijke basis is, of als de persoon toestemming heeft gegeven.

Persoonlijke gegevens worden in ons bedrijf alleen verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Deze zijn meestal

 • als er toestemming is gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens (art. 6 lid 1 lit. a GDPR),
 • indien persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of het initiëren van een contract (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR),
 • indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Art. 6 para. 1 lit. c GDPR) of
 • als we persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang of op basis van een gerechtvaardigd belang van een derde (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Bijzonderheid met betrekking tot de rechtsgrondslag van gegevensverwerking voor contractuele doeleinden

Indunorm Hydraulik GmbH richt zich met haar diensten voornamelijk tot vakmensen. Daarom is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor contractuele doeleinden, tenzij anders gespecificeerd in individuele gevallen

1. als u een geregistreerde handelaar of freelancer bent, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, is de gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen met de betrokkene; of

2. als u optreedt als werknemer van een bedrijf, bijv. als medewerker bij inkoop, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, is het gerechtvaardigd belang van Indunorm Hydraulik GmbH. Het gerechtvaardigde belang van Indunorm Hydraulik GmbH is in dit geval de verkoop van eigen goederen en diensten, dat met name is gebaseerd op ondernemersvrijheid en vrijheid van beroepskeuze.

In het kader van deze verwerking vatten wij gegevens samen die in onze centrale systemen zijn opgeslagen en verwerkt vanwege interacties van klanten of geïnteresseerden en hun medewerkers met ons via de verschillende communicatiekanalen (met name buitendienst, filiaal, telefonische verkoop en online shop) en gebruiken wij de gegevens ook wanneer wij via een ander communicatiekanaal contact met u opnemen (onze buitendienstmedewerkers krijgen bijvoorbeeld toegang tot gegevens over goederen die u in de online shop hebt gezocht).

Omwille van de eenvoud verwijzen we hieronder alleen naar "gegevensverwerking voor contractuele doeleinden".

Potentiële ontvangers voor gegevensoverdracht

De potentiële ontvangers van doorgegeven persoonsgegevens zijn

 • Overheidsinstanties, voor zover een wettelijke verplichting bestaat of dit noodzakelijk is om juridische claims te waarborgen,
 • Dienstverleners en andere zakelijke partners, voor zover dit nodig is om het betreffende doel te bereiken en een wettelijke bepaling dit toestaat of vereist of de betrokkene toestemming heeft gegeven.

Geplande gegevensoverdracht naar derde landen of internationale organisaties

Als we uw gegevens overdragen aan een derde land (landen die geen lid zijn van de Europese Unie) of aan een internationale organisatie, zullen we u de informatie verstrekken die voor dit geval vereist is.

Standaardtermijnen voor het wissen van gegevens

Persoonsgegevens worden gewist in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke of contractuele regels voor het wissen van gegevens, rekening houdend met wettelijke of contractuele bewaarplichten. Dergelijke wettelijke verplichtingen vloeien onder andere voort uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en het Duitse Belastingwetboek (AO). De daarin gespecificeerde bewaar- en documentatietermijnen zijn maximaal tien jaar na het einde van de zakelijke relatie of de precontractuele rechtsverhouding.

Bovendien kunnen andere wettelijke bepalingen een langere bewaartermijn vereisen, zoals het bewaren van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringstermijn. De normale verjaringstermijn is drie jaar; in bepaalde gevallen kunnen echter verjaringstermijnen tot 30 jaar of, in individuele gevallen, zelfs langer gelden. Het wissen van persoonsgegevens waarvoor geen wettelijke of contractuele bewaar- of verwijderingsverplichting geldt, vindt plaats nadat ze niet langer nodig zijn voor het betreffende doel.

Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming (Art. 12 e.v. GDPR)

De betrokkene heeft verschillende rechten met betrekking tot gegevensbescherming. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. De bovenstaande contactgegevens kunnen worden gebruikt om deze rechten uit te oefenen.

Recht op toegang (Art. 15 GDPR), rectificatie (Art. 16 GDPR), beperking van verwerking (Art. 18 GDPR) en wissen (Art. 17 GDPR)

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door de verwerkingsverantwoordelijke zijn opgeslagen, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens.

Recht op bezwaar (Art. 21 GDPR)

Elke betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens als de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR of voor direct marketing doeleinden. In het geval van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij uw bezwaar per geval onderzoeken. Indien wij op grond van uw bezwaar op grond van de gegevensbeschermingswetgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen, zullen wij uw gegevens wissen in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht. Uw bezwaar heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan het bezwaar is uitgevoerd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR)

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde over te dragen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

Verplichting om gegevens te verstrekken

Elke betrokkene heeft het recht om te weten of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst, of de betrokkene verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen van niet-verstrekking zijn.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als hij of zij van mening is dat een van zijn of haar rechten is geschonden. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. In principe kan de betrokkene echter ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van zijn woonplaats of de plaats van de vermoedelijke inbreuk. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is een informele e-mail sturen naar een van de hierboven vermelde e-mailadressen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Gebruik van uw gegevens voor (direct) marketingdoeleinden

Ongeacht uw inschrijving op onze nieuwsbrief kunnen wij uw gegevens, in het bijzonder uw e-mailadres, gebruiken voor (direct) marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor dit doel als u hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt. We willen u erop wijzen dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens voor (direct) marketingdoeleinden, zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de verzendkosten tegen basistarieven.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

2. Gegevensverzameling op onze website

Serverlogbestanden

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Het doel van de gegevensverwerking is om ervoor te zorgen dat de website correct wordt weergegeven en om de veilige werking van de website te garanderen.

Categorieën van verwerkte gegevens

De categorieën van verzamelde gegevens zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Datum en tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Bericht over succesvol ophalen
 • Naam van de opgevraagde website
 • Aanvragende internetprovider

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 lit. f GDPR, § 25 lid 2 nr. 2 TTDSG. Als exploitant van de website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij een correcte presentatie van de website en bij een veilige werking van de website.

Bewaartermijn

De gegevens die worden verwerkt in verband met het verzamelen van serverlogbestanden worden zo lang opgeslagen als nodig is voor de vermelde doeleinden.

Cookies

We gebruiken cookies voor de werking van onze website om de technische functionaliteit van onze website te garanderen en om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer uw browser onze website bezoekt. Als u onze website later opnieuw bezoekt, kunnen deze cookies opnieuw worden gelezen. Cookies worden voor verschillende perioden opgeslagen. Je hebt de mogelijkheid om je browser zo in te stellen dat cookies altijd worden geaccepteerd, maar dit kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren werkt. U kunt cookies ook altijd zelf verwijderen. Als u dit niet doet, kunnen wij bij het opslaan van een cookie aangeven hoe lang deze op uw computer moet worden opgeslagen. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen zogenaamde sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden door uw browser verwijderd wanneer u onze website verlaat of de browser afsluit. Permanente cookies worden opgeslagen voor de duur die wij aangeven wanneer ze worden opgeslagen.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Technisch noodzakelijke cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van de functies van onze website (bijv. herkennen of u bent ingelogd). Zonder deze cookies zouden bepaalde functies niet kunnen worden aangeboden.
 • Functionele cookies, die worden gebruikt om bepaalde functies die u wilt gebruiken technisch uit te voeren.
 • Analysecookies, die worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

In de meeste browsers die door onze gebruikers worden gebruikt, kunt u instellen welke cookies moeten worden opgeslagen en is het mogelijk om (bepaalde) cookies weer te verwijderen. Als u het opslaan van cookies beperkt tot bepaalde websites of cookies van websites van derden niet toestaat, kan dit betekenen dat onze website niet meer volledig kan worden gebruikt. Met uw toestemming worden er ook andere cookies opgeslagen in de browser die u gebruikt. Welke dit zijn, hangt af van de reikwijdte van de toestemming die u hebt gegeven.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door uw instellingen in de cookiebanner aan te passen.

Gebruikte cookies

eZSESSID plus een wisselende ID, Opslagduur: Duur van de sessie, Functie: Is nodig om de winkelfuncties te garanderen en formulieren tegen misbruik te beschermen.

scandit-device-id, Opslagduur: 10 jaar, Functie: Technisch noodzakelijke cookie in het kader van app-gebruik

Consent Management

oil_data, opslagduur: 30 dagen, functie: Toestemmingsplugin voor cookies op basis van oil.js

etracker

_et_coid, opslagduur: 2 jaar, functie: cookieherkenning.

isSdEnabled, opslagduur: 24 uur, functie: herkent of de scroldiepte van de bezoeker wordt gemeten.

BT_pdc, opslagduur: 1 jaar, functie: Bevat Base64-gecodeerde bezoekersgeschiedenisgegevens (is klant, nieuwsbriefontvanger, bezoekers-ID, getoonde slimme berichten) voor personalisatie.

BT_sdc, opslagduur: Duur van de sessie, functie: Bevat Base64-gecodeerde gegevens van de huidige bezoekerssessie (verwijzer, aantal pagina's, aantal seconden sinds het begin van de sessie, Smart Messages weergegeven in de sessie), die worden gebruikt voor personalisatiedoeleinden.

Google

IDE, Opslagperiode: 1 jaar, Functie: Bevat een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID. Google kan deze ID gebruiken om de gebruiker op verschillende websites te herkennen en gepersonaliseerde advertenties weer te geven.
test_cookie, Opslagduur: 15 minuten, Functie: Wordt ingesteld als test om te controleren of de browser het instellen van cookies toestaat. Bevat geen identificatiekenmerken.

OTZ, opslagduur: 29 dagen, functie: Deze cookie wordt ingesteld door de tool "Google+". Dit is nodig voor de integratie van de "Google+" plugin - de "Google+" tool is een sociaal platform gebaseerd op een Google account.

1P_JAR, opslagperiode: 1 maand, functie: wordt gebruikt om advertenties te optimaliseren zodat gebruikers relevante advertenties te zien krijgen, om de prestatierapporten van campagnes te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt.

ANID, opslagperiode: 1 jaar, functie: ANID betekent "anonieme ID". Deze cookie wordt gebruikt voor advertenties op google.com. Gegevens worden anoniem en automatisch verzameld. De verzamelde gegevens omvatten browsertype, verwijzings-/uitstappagina, bekeken inhoud op de website, besturingssysteem, clickstreamgegevens om trends en optimaliseringsdiensten te analyseren.

rc::a, Opslagduur: permanent, Functie: Identificatie of de bezoeker van een website een persoon is of een zogenaamde bot of robot om spam te weren.

NID, opslagperiode: 6 maanden, functie: reclame, opslag van een willekeurig nummer om het apparaat te identificeren om terugkerende bezoekers te herkennen en gerichte reclame weer te geven.

YouTube

PREF, Bewaartermijn: 5 jaar, Functie: Slaat de gebruikersinstellingen op. Kan worden gebruikt om advertenties bij het zoeken te personaliseren.

s_gl, Opslagduur: Duur van de sessie, Functie: Deze cookie bevat informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en over advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij deze website bezocht.

YSC, Opslagduur: duur van de sessie, Functie: registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van de video's van YouTube die de gebruiker heeft bekeken.

VISITOR_INFO1_LIVE, Opslagduur: 179 dagen, Functie: Probeert de bandbreedte van de gebruiker in te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

"Instellingen "Niet volgen

U kunt de opslag van cookies regelen met de DNT-instellingen (Do Not Track) in uw browser. Afhankelijk van de browser is DNT een instelling in de programma-instellingen of een zogenaamde plug-in of add-on. Wanneer deze is geactiveerd, geeft de browser aan dat trackingmaatregelen door dit hulpmiddel niet gewenst zijn zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als de instelling is geactiveerd, worden de trackingfuncties van tools door ons geanonimiseerd. Houd er rekening mee dat de procedure voor het activeren van DNT verschilt afhankelijk van de browser die u gebruikt.

U kunt ook controleren of er advertentiecookies zijn ingesteld in uw browser en deze deactiveren op de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU (https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/).

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen.

Categorieën van persoonsgegevens

De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt voor een aanvraag via het contactformulier:

 • Aanhef
 • uw naam
 • Bedrijfsnaam
 • Straatadres
 • POSTCODE
 • Stad
 • Land
 • e-mailadres
 • Telefoon
 • Uw bericht

Wettelijke basis

De verplichte gegevens worden verwerkt voor contractuele doeleinden. De verwerking van de door u vrijwillig verstrekte gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Dit staat verwerking toe die noodzakelijk is om onze legitieme belangen te waarborgen. Ons gerechtvaardigd belang is om contact te hebben met u, onze klanten, om de kwaliteit van ons advies te verbeteren en om u gemakkelijker te kunnen contacteren in geval van vragen.

Bewaartermijn

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw vraag is verwerkt). Een uitzondering hierop kunnen wettelijke bewaarplichten zijn.

Indunorm online winkel

U kunt zich registreren in onze online shop om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de hiervoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden ingevuld. Anders weigeren we de registratie.

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende gegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de online shop:

Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam*
 • Klantnummer
 • Straat/huisnummer*
 • POSTCODE*
 • Stad*
 • Land*

Persoonlijke gegevens

 • Aanhef*
 • Voornaam*
 • Achternaam*
 • E-mail*
 • Telefoon*
 • Fax

Wettelijke basis

De verwerking van de verplichte informatie (gemarkeerd met "*") bij registratie in onze online shop dient voor gegevensverwerking voor contractuele doeleinden.

De verwerking van de door u vrijwillig verstrekte gegevens wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Op grond hiervan is de verwerking toegestaan als deze noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen. Ons gerechtvaardigd belang is om de kwaliteit van ons advies te verbeteren en om u gemakkelijker te kunnen contacteren in geval van vragen.

Contact via e-mail

Voor belangrijke wijzigingen, zoals wijzigingen in de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om je op deze manier te informeren.

Opslagperiode

De verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang je een zakelijke relatie met ons hebt. Na beëindiging van de zakelijke relatie worden uw gegevens gewist. Na beëindiging van uw toegang tot de online shop blijft uw klantenaccount behouden en worden uw klantgegevens verder opgeslagen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Portaal voor sollicitanten

We gebruiken een digitaal sollicitantenportaal voor ons sollicitantenbeheer. De provider is rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg. Wij verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens van sollicitanten. De door de sollicitant verstrekte informatie in het sollicitatieprofiel wordt door ons verwerkt om de sollicitatieprocedure af te handelen.

Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van het portaal voor sollicitanten:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Jouw adres
  • Gegevens in
  • Begeleidende brief
  • curriculum vitae
  • Certificaten
  • Andere documenten die relevant zijn voor de betreffende sollicitatie

Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor de verwerking van sollicitatiegegevens is art. 6 lid 1 letter b i. in combinatie met art. 88 GDPR,
§ SECTIE 26 BDSG.

Bewaartermijn

Als de aanvraag niet in behandeling wordt genomen als onderdeel van de aanvraagprocedure, worden de aanvraagdocumenten automatisch verwijderd uiterlijk zes maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit, mits geen andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de weg staan aan verwijdering.

Verder gebruik van het profiel van de sollicitant

Als het profiel van de sollicitant ook in aanmerking moet worden genomen voor toekomstige personeelsadvertenties, gebeurt dit alleen met toestemming van de sollicitant.

In dit geval is art. 6 lid 1 letter a GDPR de rechtsgrondslag voor de verdere opslag en verwerking van de gegevens van de sollicitant. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Neem hiervoor contact met ons op:

Indunorm Hydraulik GmbH

HR Development

Oderstraße 3

47506 Neukirchen-Vluyn

bewerbung@indunorm.de

Kandidaten hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun sollicitatie in te trekken. In dat geval worden de sollicitatiedocumenten onmiddellijk gewist.

3. Analysetools en reclame

Google Analytics

Wij gebruiken functies van de webanalysedienst Google Analytics om het gebruik van onze website statistisch te analyseren. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (hierna "Google Ierland"). Wij hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met Google Ireland. Bij het gebruik van Google Analytics kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google LLC" genoemd) in de VS. Voor de overdracht van persoonlijke gegevens aan Google LLC. Google Ierland, gevestigd in de VS, heeft met Google LLC zogenaamde standaardcontractbepalingen van de Commissie van de Europese Unie afgesloten.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google Ireland deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd op deze website. Dit betekent dat je IP-adres door Google Ireland binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google LLC in de VS en daar ingekort.

U kunt permanent bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens ten behoeve van geanonimiseerde statistieken door gepersonaliseerde reclame uit te schakelen in de advertentieopties van Google; volg deze link:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/ 

Meer informatie over Google Analytics en het privacybeleid van Google Ireland en Google LLC vindt u op

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ (Algemeen privacybeleid van Google)

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de (Gegevensbescherming bij Google Analytics)

https://policies.google.com/terms?hl=de#toc-intro (Gebruiksvoorwaarden voor Google-services)

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de (Overzicht van het gebruik van cookies door Google)

Wettelijke basis

Het gebruik van Google Analytics en Google Signals voor de statistische analyse van onze website is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, uw toestemming.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door ons geen toestemming te geven. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Als u niet (meer) akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik stopzetten via de cookie pop-up op de homepage. In dit geval wordt uw beslissing opgeslagen in de vorm van een cookie. Als u uw cookies verwijdert, wordt deze cookie ook verwijderd. Wanneer u onze site opnieuw bezoekt, wordt u opnieuw gevraagd of cookies mogen worden gebruikt voor webanalyse.

Gebruik van Google Tag Manager

Wij maken gebruik van de Google Tag Manager. Met deze service kunnen websitetags worden beheerd via een interface. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Er worden geen cookies geplaatst en geen persoonlijke gegevens verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags die gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

Meer informatie over Google Tag Manager is te vinden op de volgende link: https://www.google.de/analytics/terms/tag-manager/

Gebruik van Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op onze websites. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Ads

Deze website maakt gebruik van Google Ads, inclusief conversietracking. Google Ads is een online advertentieprogramma. Het is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "Google Ireland"). Bij het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google LLC") in de VS. Google Ierland heeft zogenaamde standaardcontractbepalingen van de Commissie van de Europese Unie afgesloten met Google LLC voor de overdracht van persoonlijke gegevens aan Google LLC in de VS.

Wij gebruiken conversietracking om gericht reclame te maken voor onze website. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, uw toestemming.

Als je op een advertentie van Google klikt, slaat de conversietracking die we gebruiken een cookie op je eindapparaat op. Deze zogenaamde conversiecookies verliezen hun geldigheid na 90 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Als de cookie nog geldig is en u een specifieke pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google Ireland analyseren dat u op een van onze advertenties van Google Ireland hebt geklikt en dat u vervolgens naar onze website bent doorgestuurd.

Google Ierland gebruikt de aldus verkregen informatie om statistieken over uw bezoek aan onze website samen te stellen. Wij ontvangen ook informatie over het aantal klikken op onze advertentie(s) en de pagina's van onze website die vervolgens worden bezocht. Noch wijzelf, noch derden die Google Ads gebruiken, kunnen je echter op deze manier identificeren.

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser aan te brengen. Tegelijkertijd kunt u reeds opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning.

Meer informatie over Google Ads en het privacybeleid van Google Ireland en Google LLC vindt u op

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  Algemeen privacybeleid van Google)

https://services.google.com/sitestats/de.html (Informatie over de functie van advertenties door Google)

https://www.google.com/policies/technologies/ads/ (Overzicht van het gebruik van gegevens voor advertenties door Google)

Microsoft Clarity

Deze website gebruikt de analysesoftware "Microsoft Clarity". De provider is Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland (hierna "Microsoft Ierland"). De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of persoon) en bewegingsgegevens (muisbewegingen, scrollbewegingen) in de EU. Microsoft Clarity helpt ons bij het analyseren van gebruikersgedrag op onze website om de functionaliteit en gebruikerservaring te verbeteren.

Om deze analyse mogelijk te maken, kan Microsoft Clarity anonieme informatie over uw interacties met onze website verzamelen en opslaan. Dit omvat muisklikken, scrollen en andere niet-persoonlijke informatie.

Om de privacy van onze gebruikers te beschermen, hebben we het maskeren van persoonlijke gegevens geactiveerd in overeenstemming met de Microsoft Clarity-richtlijnen. Dit betekent dat gevoelige inhoud standaard wordt gemaskeerd om ervoor te zorgen dat deze niet door Clarity wordt vastgelegd. Gevoelige gegevens omvatten alle inhoud van invoervelden, nummers en e-mailadressen. Maskering zorgt ervoor dat deze gevoelige informatie niet wordt doorgegeven aan Microsoft.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Microsoft Clarity is art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, uw toestemming.

In het kader van het gebruik van Microsoft Clarity kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS) in de VS. De overdracht van gegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) is gebaseerd op de rechtsgrondslag van een adequaatheidsbesluit krachtens artikel 45 GDPR. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven naar dit derde land (een land buiten de EER), in het bijzonder naar de VS, wordt gegarandeerd door de EU-VS gegevensbeschermingsovereenkomst (EU-VS Privacy Framework).

Als u niet (meer) akkoord gaat met het opslaan en gebruiken van uw gegevens, kunt u het opslaan en gebruiken hier stopzetten. In dat geval wordt uw beslissing opgeslagen in de vorm van een cookie. Als u uw cookies verwijdert, wordt deze cookie ook verwijderd. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, wordt u opnieuw gevraagd of cookies mogen worden gebruikt voor webanalyse.

Meer informatie over de analysediensten van Microsoft Clarity vindt u op de website van Microsoft Clarity: https://clarity.microsoft.com 

Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft vindt u op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

etracker

Indunorm Hydraulik GmbH maakt gebruik van de diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland om gebruiksgegevens te analyseren. Cookies worden gebruikt om het gebruik van deze website door de bezoekers statistisch te analyseren en om gebruiksgerelateerde inhoud of reclame weer te geven. De cookies van etracker bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De met etracker gegenereerde gegevens worden door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn derhalve onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 letter f GDPR. Ons legitieme belang ligt in de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Omdat de privacy van onze bezoekers voor ons bijzonder belangrijk is, anonimiseert etracker het IP-adres zo vroeg mogelijk en zet het aanmeldings- of apparaatidentificaties om in een unieke sleutel die niet aan een persoon is toegewezen. Er vindt geen ander gebruik, samenvoeging met andere gegevens of overdracht aan derden plaats door etracker.

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker vindt u op: https://www.etracker.com/datenschutz/

4. Plugins en tools

YouTube

We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod. Deze video's worden opgeslagen op www.youtube.com en kunnen rechtstreeks vanaf onze website worden afgespeeld. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Bij het gebruik van YouTube kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Voor de overdracht van persoonlijke gegevens aan Google LLC. in de VS heeft Google LLC. zogenaamde standaardcontractbepalingen van de Commissie van de Europese Unie met ons afgesloten.

YouTube-video's op onze website zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker worden overgedragen aan YouTube als u de video's niet afspeelt. Gegevens worden alleen overgedragen wanneer je de video's afspeelt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Je wordt vóór de overdracht nogmaals expliciet geïnformeerd dat je gegevens worden overgedragen aan YouTube wanneer je de video afspeelt. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je bent aangemeld bij Google, worden je gegevens direct aan je account toegewezen.

Als je niet geassocieerd wilt worden met je profiel op YouTube, moet je uitloggen bij je Google-account voordat je de video afspeelt. YouTube slaat jouw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het aanpassen van de website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

We bieden je ook de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de commentaarfunctie of chat. Om deze functie te gebruiken, moet je ingelogd zijn met je Google-account. Als u commentaar geeft op onze berichten of ons een bericht stuurt via chat, worden deze gegevens opgeslagen door YouTube en kunnen ze worden bekeken door iedereen die toegang heeft tot de video.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking door Indunorm Hydraulik GmbH is art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

Meer informatie over YouTube en het privacybeleid van Google is te vinden op

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ (Algemeen privacybeleid van Google)

https://policies.google.com/terms?hl=de#toc-software (Gebruiksvoorwaarden voor Google-services)

https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de (gebruiksvoorwaarden voor YouTube)

5. Disclaimer/update/status

De gegevensbeschermingsinformatie van Indunorm Hydraulik GmbH geldt niet voor toepassingen, producten, diensten, websites of social media-functies van derden, die via links, die wij ter informatie ter beschikking stellen, toegankelijk zijn. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u de website van Indunorm Hydraulik GmbH en bestaat de mogelijkheid dat informatie over u door derden wordt verzameld of doorgegeven. Indunorm Hydraulik GmbH heeft geen enkele invloed op websites van derden en doet geen aanbevelingen of toezeggingen met betrekking tot deze websites of hun gegevensbeschermingspraktijken. Wij raden u daarom aan om het privacybeleid van alle websites waarmee u in contact komt zorgvuldig te lezen en te controleren voordat u hen toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken.

We vragen u om uzelf regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van ons privacybeleid. We zullen het privacybeleid aanpassen zodra wijzigingen in de gegevensverwerking die we uitvoeren dit noodzakelijk maken. Als we in dit privacybeleid adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties geven, moeten we u erop wijzen dat de adressen na verloop van tijd kunnen veranderen en vragen we u de informatie te controleren voordat u contact met ons opneemt.

Status: Mei 2024

Naast Indunorm-producten distribueren we ook merkproducten: