Ons servicenummer:

+49 2845 2950-0

Wij kijken uit naar uw bericht!

Contactformulier

Inloggen bij de InduShop:

Aanmelden
 • 5€ Vroegbestelkorting
 • Gratis levering vanaf 250€
 • Technisch advies

Gegevensbescherming

De bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Daarom voeren wij onze internetactiviteiten uitsluitend uit in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door externe dienstverleners worden nageleefd.

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw informatie?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat u in het impressum hebt opgegeven als u nog vragen hebt over gegevensbescherming. U hebt ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

 

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot betreffende de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Indunorm Hydraulik GmbH
Oderstraße 3
47506 Neukirchen-Vluyn
Duitsland

Telefoon: +49 2845 2950-0
E-mail: info@indunorm.de 

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Doel van de gegevensverzameling, -verwerking of -gebruik

Indunorm Hydraulik GmbH is een toonaangevende Duitse systeemleverancier van hydraulische slangen en fittingen voor vervangingsdoeleinden en voor kleine en middelgrote originele apparatuur. Als specialist voor systeemoplossingen in hogedrukverbindingstechniek zijn wij al meer dan 40 jaar een betrouwbare partner voor kwaliteitsgerichte klanten van hydraulische dienstverlenende bedrijven, de technische handel en alle belangrijke bedrijfstakken. Naast onze meer dan 13.000 voorraadgeleide artikelen ontwikkelen wij in onze eigen test- en ontwikkelingsafdeling innovatieve oplossingen voor speciale problemen met de hogedrukverbindingstechniek. Het bedrijf verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering of voorbereiding van contracten, voor de naleving van wettelijke verplichtingen of met toestemming van de betrokkene. 

Betrokken groepen personen en aanverwante gegevens of gegevenscategorieën

De betrokken groepen mensen zijn

 • huidige werknemers,
 • voormalige werknemers,
 • Aanvragers,
 • Belanghebbende partijen,
 • Klanten,
 • Leveranciers,
 • Dienstverleners en
 • andere handelspartners.

Onder de relevante gegevens vallen alle persoonsgegevens die nodig zijn om het betreffende doel te bereiken.

Wettelijke grond

De rechtsgrondslag voor de tenuitvoerlegging van de genoemde procedures is vastgesteld in het DSGVO van de EU en, indien van toepassing, in de respectieve nationale wetten inzake gegevensbescherming, in Duitsland in de BDSG. Met name de artikelen 4 tot en met 7 van het DSGVO van de EU moeten worden vermeld. Artikel 4 van de DSGMO van de EU definieert de definities en verwijst naar de overwegingen 26 tot en met 37.

Indien verwerking op grond van artikel 6, lid 1, onder f), noodzakelijk is, geschiedt dit uitsluitend met het oog op de sluiting of de uitvoering van contracten - voor zover de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene daarmee niet in strijd zijn - en met inachtneming van alle gegevensbeschermingsvoorschriften. Bij de afweging van de belangen van de betrokkenen en de contractpartijen wordt steeds een strikte maatstaf gehanteerd ten gunste van de getroffene.

Potentiële ontvangers van de gegevens

De potentiële ontvangers van de doorgegeven persoonsgegevens zijn

 • overheden, voor zover er een wettelijke verplichting bestaat,
 • dienstverleners en andere zakenpartners, voor zover zulks noodzakelijk is voor het bereiken van het respectieve doel en een wettelijke regeling dit toestaat of voorschrijft, of de betrokken persoon daarmee heeft ingestemd.

Een verdere doorgifte van persoonsgegevens is niet de bedoeling en zal daarom ook niet plaatsvinden.

Geplande doorgifte van gegevens naar derde landen

Indien doorgifte van gegevens aan derde landen noodzakelijk wordt, mag dit alleen plaatsvinden met het oog op de sluiting of uitvoering van contracten - voor zover de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene daarmee niet in strijd zijn - met inachtneming van alle gegevensbeschermingsvoorschriften. Indien het voornemen bestaat de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie, gebeurt dit op basis van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard overeenkomstig artikel 45 van het EU-Diplerluchtvaartagentschap. Indien gegevens desondanks overeenkomstig artikel 46 of artikel 47 of artikel 49, lid 1, tweede alinea, worden doorgegeven, wijzen wij erop dat er passende waarborgen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming bestaan of dat er bij de afweging van de belangen van de betrokkenen en de overeenkomstsluitende partijen altijd een strikte norm ten gunste van de betrokkene wordt gehanteerd.

Standaardperioden voor het wissen van gegevens

Persoonsgegevens worden verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke of contractuele voorschriften voor het wissen van gegevens, met inachtneming van wettelijke of contractuele bewaarverplichtingen. Het wissen van persoonsgegevens, waarvoor geen wettelijke of contractuele verplichting tot opslag of verwijdering geldt, vindt plaats onmiddellijk nadat deze gegevens voor het betreffende doel niet langer nodig zijn.

Recht op informatie, rechtzetting en verwijdering van gegevens

Elke betrokkene heeft het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de betrokken persoonsgegevens en deze te laten verbeteren, wissen of beperken, of bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op doorgifte van gegevens.

Recht op herroeping

Elke betrokkene heeft het recht om, indien de verwerking gebaseerd is op artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), zijn toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.

Recht van beroep

Iedere belanghebbende heeft het recht om het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit te doen gelden.

Recht op informatie

Elke betrokkene heeft het recht te weten of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk, contractueel of contractueel verplicht is, of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Informatie, afschermen, wissen

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen de werkingssfeer van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als u nog vragen heeft over uw persoonlijke gegevens.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Statutaire functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.
U kunt contact met hem opnemen via privacy@indunorm.de 

Indunorm Hydraulik GmbH
Oderstraße 3
47506 Neukirchen-Vluyn
Duitsland

4. Gegevensverzameling op onze website

Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies voor de werking van onze website, om de technische functionaliteit van onze website te waarborgen en om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw eindapparaat wordt opgeslagen wanneer uw browser onze website oproept. Als u onze website later opnieuw oproept, kunnen deze cookies opnieuw worden uitgelezen. Cookies worden opgeslagen voor verschillende lengtes van tijd. U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat deze op elk gewenst moment cookies accepteert, maar dit kan ertoe leiden dat onze website niet meer correct functioneert. U kunt de cookies ook te allen tijde zelfstandig verwijderen. Als u dit niet doet, kunnen wij bij het opslaan aangeven hoe lang een cookie op uw computer moet worden opgeslagen. Hier moeten we onderscheid maken tussen zogenaamde sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden door uw browser verwijderd wanneer u onze website verlaat of de browser afsluit. Permanente cookies worden opgeslagen voor de duur van de tijd die wij bij het opslaan ervan aangeven.

We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Technisch noodzakelijke cookies, die verplicht zijn voor het gebruik van de functies van onze website (bijv. herkenning of u ingelogd bent). Zonder deze cookies zouden bepaalde functies niet kunnen worden geleverd.
 • Functionele cookies, die worden gebruikt om bepaalde functies die u wilt gebruiken technisch uit te voeren.
 • Analysecookies, die worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Voor details, lees de informatie over 5. "etracker".

In de meeste van de door onze gebruikers gebruikte browsers kunt u instellen welke cookies moeten worden opgeslagen en kunt u (bepaalde) cookies verwijderen.  Als u het opslaan van cookies beperkt tot bepaalde websites of geen cookies van websites van derden toestaat, kan dit onder bepaalde omstandigheden betekenen dat onze website niet meer in zijn volle omvang kan worden gebruikt. Met uw toestemming worden er ook extra cookies opgeslagen in de browser die u gebruikt. Welke dat zijn, hangt af van de omvang van de toestemming die u hebt gegeven.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door hier te klikken:

Cookie-instellingen

Houd er rekening mee dat wij om technische redenen niet in staat zijn om alle cookies in uw browser te verwijderen als ze niet van ons afkomstig zijn. U zou dus de cookies die u niet meer wenst te gebruiken, moeten verwijderen. Uw toestemming is niet nodig om onze website te gebruiken.

Cookies, die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde functies die u nodig heeft (bijv. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Gebruikte cookies

eZSESSID plus changing ID, opslagduur: Duur van de sessie, functie: Is nodig om de winkelfuncties te garanderen en de formulieren te beveiligen tegen misbruik.

scandit-device-id, opslagduur: 10 jaar, functie: Technisch noodzakelijke cookie binnen het toepassingsgebied van app-gebruik.

Consent Management

oil_data, opslagduur: 30 dagen, functie: Cookie-Consent-Plugin op basis van oil.js.

etracker

_et_coid, opslagduur: 2 jaar, functie: Cookie herkenning.

isSdEnabled, opslagduur: 24 uur, functie: Herkenning of de scroldiepte van de bezoeker wordt gemeten.

BT_pdc, opslagduur: 1 jaar, functie: Bevat Base64-gecodeerde bezoekershistoriegegevens (is klant, ontvanger van de nieuwsbrief, bezoekers-ID, weergegeven Slimme Berichten) voor personalisering.

BT_sdc, opslagduur: Duur van de sessie, functie: Bevat Base64-gecodeerde gegevens van de huidige bezoekerssessie (verwijzer, aantal pagina's, aantal seconden sinds het begin van de sessie, getoonde slimme berichten in de sessie), die worden gebruikt voor personaliseringsdoeleinden.

Google

IDE, opslagduur: 1 jaar, functie: Bevat een willekeurig gegenereerde User-ID Met deze ID kan Google de gebruiker op meerdere websites herkennen en gepersonaliseerde advertenties plaatsen.

test_cookie, opslagduur: 15 minuten, functie: Stel als test in om te controleren of de browser cookies toestaat. Bevat geen identificatiekenmerken.

OTZ, opslagduur: 29 dagen, functie: Deze cookie wordt ingesteld door de "Google+" tool. Dit is nodig om de "Google+" plugin te integreren - de "Google+" tool is een sociaal platform gebaseerd op een Google-account.

1P_JAR, opslagduur: 1 maand, functie: Wordt gebruikt om reclame te optimaliseren om advertenties te leveren die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren, of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet.

ANID, opslagduur: 1 jaar, functie: ANID betekent «anoniem ID». Deze cookie wordt gebruikt voor reclame op google.com. De gegevens worden anoniem en automatisch verzameld. De verzamelde gegevens omvatten het type browser, de verwijzende/afsluitende pagina, de op de website bekeken inhoud, het besturingssysteem, de clickstreamgegevens voor de trendanalyse en de optimaliseringsdiensten.

rc::a, opslagduur: Permanent, functie: Identificatie of de bezoeker van een website een persoon is of een zogenaamde bot of robot om spam af te weren.

NID, opslagduur: 6 maanden, functie: Reclame, opslag van een willekeurig nummer om het apparaat te identificeren, om terugkerende bezoekers te herkennen en om gerichte reclame weer te geven.

YouTube

PREF, opslagduur: 5 jaren, functie: Slaat de gebruikersinstellingen op. Kan worden gebruikt om advertenties te personaliseren tijdens zoekopdrachten.

s_gl, opslagduur: Duur van de sessie, functie: Deze cookie bevat informatie over hoe de eindgebruiker de site gebruikt en eventuele advertenties die de eindgebruiker voor zijn bezoek aan de site heeft gezien.

YSC, opslagduur: Duur van de sessie, functie: Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van de video's van YouTube die de gebruiker heeft gezien.

VISITOR_INFO1_LIVE, opslagduur: 179 dagen, functie: Proberen de bandbreedte van de gebruiker in te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de aanhoudperioden - blijven onverlet.

Inschrijven in onze online shop

U kunt zich registreren in onze online shop om gebruik te maken van extra functies op de site. Wij gebruiken de daartoe ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst, waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

In geval van belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren.

Door u in te schrijven in onze onlineshop voert u een overeenkomst met Indunorm Hydraulik GmbH uit of initieert u een dergelijke overeenkomst (art. 6, lid 1, onder b DSGVO).

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen in de mate die nodig is voor de totstandkoming, het ontwerp van de inhoud of de wijziging van het contract (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b, van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen of te factureren voor het gebruik van de dienst.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor onlinewinkels, dealers en verzending van goederen

Persoonsgegevens worden door ons alleen aan derden doorgegeven indien dit in het kader van de contractverwerking noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat met de levering van de goederen is belast of aan de bank die met de betalingsverwerking is belast. Een verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b, van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

5. Analyse-instrumenten en reclame

etracker

Indunorm Hydraulik GmbH maakt voor de analyse van gebruiksgegevens gebruik van de diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland. Cookies worden gebruikt om een statistische analyse van het gebruik van deze website door bezoekers en de weergave van gebruiksgerelateerde inhoud of reclame mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. etracker-cookies bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De gegevens die met etracker worden gegenereerd, worden door etracker uitsluitend in Duitsland namens de aanbieder van deze website verwerkt en opgeslagen en zijn dus onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen op het gebied van gegevensbescherming.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1 (rechtmatig belang), van de EU-gegevensbeschermingsverordening (EU-DSVO). Ons legitieme belang bestaat uit de optimalisatie van ons online aanbod en onze aanwezigheid op het web. Aangezien de privacy van onze bezoekers bijzonder belangrijk voor ons is, wordt het IP-adres bij etracker zo vroeg mogelijk geanonimiseerd en worden inlog- of apparaat-ID's bij etracker omgezet in een unieke sleutel die niet aan een persoon wordt toegewezen. etracker gebruikt het niet voor andere doeleinden, combineert het niet met andere gegevens en geeft het niet door aan derden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen voornoemde verwerking van gegevens, voor zover deze persoonsgebonden is. Uw bezwaar heeft voor u geen nadelige gevolgen.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Bij reCAPTCHA moet gecontroleerd worden of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gebeurt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bv. IP-adres, tijd dat de bezoeker van de website op de website blijft of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse zijn verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt. De gegevensverwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websiteaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u in de volgende links: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Ads en Conversion-Tracking met de Google Tag-Manager

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

In het kader van Google Ads maken we gebruik van zogenaamde conversie tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een conversie tracking cookie ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan kan Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is geleid.

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via advertentiesites van klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietag. U ontvangt echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u hiertegen bezwaar maken door de Google Conversion Tracking Cookie in uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. Zij worden dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Conversiecookies worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, onder f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.
Meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking is te vinden in de Google Privacy Policy: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

We gebruiken ook zogenaamde remarketing in het kader van Google Ads. Dit is een procedure waarmee we u binnen 90 dagen opnieuw willen aanspreken. Met deze applicatie kunnen wij u onze advertenties laten zien tijdens uw verdere internetgebruik na uw bezoek aan onze website. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen en die door Google worden gebruikt om uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van verschillende websites te registreren en te evalueren. Op deze manier kan Google uw vorige bezoek aan onze website bepalen. Een combinatie van de in het kader van remarketing verzamelde gegevens met uw persoonlijke gegevens, die eventueel door Google worden opgeslagen, vindt niet plaats volgens de eigen verklaringen van Google. Met name bij remarketing wordt volgens Google gebruik gemaakt van pseudonimisering.

6. Plugins en Tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site van Google. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Als u één van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google om lettertypen uniform weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de gewenste webblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

7. Disclaimer

De verklaring van Indunorm Hydraulik GmbH over de bescherming van gegevens is niet van toepassing op toepassingen, producten, diensten of websites van derden, die via links, die wij ter informatie aanbieden, toegankelijk zijn. Bij het gebruik van deze links verlaat u de website van Indunorm Hydraulik GmbH, zodat het mogelijk is dat derden informatie over u verzamelen of doorgeven. Indunorm Hydraulik GmbH heeft geen enkele invloed op de websites van derden en doet geen aanbevelingen of garanties met betrekking tot deze websites of hun praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Wij raden u aan het privacybeleid van alle websites waarmee u in contact kunt komen te lezen en te lezen voordat u hen toestaat uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken.

Naast Indunorm-producten distribueren we ook merkproducten: